Przejdź do treści


Informacja na temat udziału MUP w Płocku w XV Pikniku Europejskim

17 maj 2013

W dniu 11 maja 2013r. Miejski Urząd Pracy w Płocku uczestniczył w XV Pikniku Europejskim zorganizowanym na Placu Starego Rynku przez Urząd Miasta Płocka.

Piknik Europejski to impreza, służąca popularyzacji idei integracji Europejskiej, dlatego też MUP w Płocku przygotował stoisko promujące działania związane z pozyskiwaniem środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych  z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. 

Społeczność lokalna uczestnicząca w Pikniku miała okazję dowiedzieć się o możliwości otrzymania wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej poprzez przyznanie jednorazowo środków w wysokości nie przekraczającej 21 000,00 zł w ramach projektu systemowego „Aktywny Płock - wyrównywanie szans na rynku pracy w Mieście Płocku". Zwiedzający, stoisko wystawiennicze tut. urzędu, mogli zapoznać się z ofertami staży współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach ww. projektu oraz dowiedzieć się o pozytywnych stronach odbywania stażu tj. zdobycie doświadczenia zawodowego, zintegrowanie się z innymi osobami aktywnymi zawodowo, sprawdzenie się w konkretnym działaniu oraz zdobycie nowych umiejętności praktycznych.

Podczas Pikniku Europejskiego pracownicy informowali uczestników, iż w przypadku poszukiwania zatrudnienia mogą skorzystać z pomocy doradców zawodowych i pośredników pracy zatrudnionych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE: „Pośrednik, doradca - specjalistą lokalnego rynku pracy" oraz „Nowa kadra - Nowe możliwości". Zwiedzający uzyskali wiedzę na temat możliwości skorzystania u doradców zawodowych z porad związanych z podejmowaniem decyzji dotyczących wyboru zawodu, kierunku dalszego kształcenia, szkolenia zawodowego oraz miejsca pracy, przy uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji. Osoby dowiedziały się także, iż doradcy zawodowi służą pomocą w napisaniu CV i listu motywacyjnego oraz w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto płocczanie zostali poinformowani, iż zgłaszając się do pośredników pracy zatrudnionych w ww. projektach mogą zapoznać się z ofertami pracy lub stażu będącymi w dyspozycji tut. urzędu oraz uzyskać informacje na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy.

W trakcie Pikniku na stanowisku Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia za granicą, mogły zapoznać się także z ofertami  pracy w ramach sieci EURES.  

Pracownicy MUP w Płocku podkreślali zwiedzającym jak ważne jest wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej, dzięki któremu tut. urząd może realizować projekty służące aktywizacji zawodowej osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W związku z powyższym XV Piknik Europejski był okazją do zaproszenia osób do udziału w projektach: „Nowy start z nowymi kwalifikacjami - program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru m. Płocka" skierowanego do 130 osób niezatrudnionych, w tym 90 osób zarejestrowanych w MUP w Płocku jako bezrobotne po opuszczeniu zakładów karnych i 40 osób opuszczających Zakład Karny w Płocku, w ramach którego uczestnicy zostaną objęci wsparciem psychologiczno - doradczo - szkoleniowym oraz „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy" skierowanego do 50 osób bezrobotnych do 24 roku życia, w ramach którego będzie stworzone i prowadzone przez MUP w Płocku laboratorium zielonych zawodów.

Ponadto tut. urząd promował projekt „E - integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem społecznym" realizowany przez Gminę Miasto Płock przy współpracy MUP w Płocku i MOPS w Płocku, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 260 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności  oraz 11 jednostek podległych Gminie - Miasto Płock. Podczas Pikniku pracownicy informowali, iż dzięki uczestnictwie w projekcie osoby zostaną przeszkolone z zakresu technik teleinformatycznych, samokształcenia i poszukiwania pracy przez Internet oraz zostaną im użyczone komputery z dostępem do Internetu. Zainteresowane osoby otrzymały Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.Wykonanie: Kamikaze | Kreacja: Fajne Chłopaki