Przejdź do treści


KOMUNIKAT

11 lipiec 2017

Zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z  dnia 07 lipca 2017 r. /skan pisma/ w sprawie dalszego toku postępowania, w związku z uchyleniem z dniem 1 lipca br. rozporządzenia MPiPS z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1041) oraz rozporządzenia MPiPS z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 639) Miejski Urząd Pracy w Płocku informuje, że wstrzymanie procedury realizacji pozytywnie rozpatrzonych wniosków w ramach programu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności  gospodarczej ma wyłącznie charakter przejściowy i nie rodzi po stronie wnioskodawców konsekwencji związanych ze składaniem dodatkowych dokumentów, wyjaśnień czy też koniecznością spełnienia dodatkowych wymogów.

Jednocześnie tut. Urząd informuje, że zawieranie umów, rozpatrywanie wniosków oraz realizowanie naboru wniosków w ramach ww. programów nastąpi po wejściu w życie projektowanych rozporządzeń do art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm). Wykonanie: Kamikaze | Kreacja: Fajne Chłopaki