Przejdź do treści


Nabór wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz dokonywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

21 wrzesień 2017

Miejski Urząd Pracy w Płocku w okresie od dnia 22.09.2017 r. do dnia 22.10.2017 r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osobie niepełnosprawnej środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz nabór wniosków pracodawców o dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w ramach projektu ,,Aktywny niepełnosprawny 2017" realizowanego w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III".

Na realizacje powyższego projektu MUP w Płocku otrzymał środki w wysokości 20.685,00zł.

Termin i miejsce wydawania wniosków:

Formularze wniosków można będzie pobrać osobiście w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16 (II piętro) pok. 211 od dnia 22.09.2017 r. do dnia 22.10.2017 r. w godzinach przyjęć interesantów tj. od 8:00 do 15:00 oraz ze strony internetowej www.mup.plock.eu i www.mupplock.praca.gov.pl .

Termin i miejsce składania wniosków:

Wypełnione wnioski o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz wnioski pracodawców o dokonanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej będą przyjmowane od dnia 22.09.2017 r. do dnia 22.10.2017 r. w godzinach przyjęć interesantów tj. od 8:00 do 15:00.

Dopuszcza się przesyłanie wniosków w postaci elektronicznej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku (ePUAP).

Wyłącza się możliwość przesyłania wniosków na adres e-mail MUP w Płocku oraz faksem. Wnioski złożone w ten sposób nie będą rozpatrywane.

W przypadku, gdy wniosek będzie wypełniony nieprawidłowo, niekompletny lub bez wymaganych załączników wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz wezwany do usunięcia nieprawidłowości w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wnioski, które zostaną złożone do MUP w Płocku po terminie naboru tj. po dniu 22.10.2017r. nie będą rozpatrywane.

Kompletne i prawidłowo sporządzone wnioski będą rozpatrywane według kolejności wynikającej z daty i godziny wpływu do MUP w Płocku, w terminie 30 dni od dnia złożenia, z uwzględnieniem daty ewentualnego uzupełnienia.

Szczegółowe warunki przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określone są w Regulaminie przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. /tutaj/Wykonanie: Kamikaze | Kreacja: Fajne Chłopaki