Przejdź do treści


Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej.

09 październik 2017

Miejski Urząd Pracy w Płocku przedłuża termin naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Program realizowany jest w ramach Projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w Mieście Płocku (II)", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Oś priorytetowa VIII - Rozwój rynku pracy, Działalnie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP do wyczerpania posiadanego limitu środków przeznaczonych na ten cel.
Pozostałe zasady naboru nie ulegają zmianie.Wykonanie: Kamikaze | Kreacja: Fajne Chłopaki