Przejdź do treści


Informacje dot. rejestracji osób bezrobotnych

Rejestracja

Osoba bezrobotna, w celu dokonania rejestracji, zgłasza się do urzędu pracy właściwego, ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie. Jeśli nie posiada żadnego zameldowania, zgłasza się do urzędu pracy, na którego obszarze przebywa i składa tutaj oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym urzędzie pracy.

Zgłasza się osobiście do Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku do stanowiska informacji w celu wyznaczenia terminu do rejestracji, gdzie zostanie podany dzień, godzina i stanowisko oraz wykaz niezbędnych dokumentów do dokonania rejestracji w wyznaczonym terminie. Osoba będzie zarejestrowana z datą pierwszego zgłoszenia się do informacji.

Rejestracji jako osoba bezrobotna można również dokonać wypełniając wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Dokumenty wymagane przy rejestracji /oryginały/:

1.   dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;
2.   w przypadku braku informacji o zameldowaniu w dowodzie osobistym- w uzasadnionych przypadkach - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy lub stały bądź ważne zaświadczenie o wymeldowaniu z pobytu stałego;
3.   świadectwo ukończenia szkoły, dyplom, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach;
4.   wszystkie świadectwa pracy;
5.   osoby, które pracowały w niepełnym wymiarze czasu pracy np.: ¾ czy ½ etatu muszą dostarczyć zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków brutto i o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za każdy przepracowany miesiąc (dot. okresów po 1 stycznia 1997r.),
6.   w przypadku osób, które wykonywały pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenie, umowy o dzieło - zaświadczenie o wysokości przychodów brutto z rozbiciem na poszczególne miesiące i informacją o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy /dot. umowy zlecenia/ lub rachunki do w/w umów;
7.   decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczych, decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli nie upłynął jeszcze okres do wskazanego w decyzji dnia rozpoczęcia działalności, lub zaświadczenie o zawieszeniu działalności oraz zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne wraz ze wskazaną podstawą wymiaru składek, w przypadku osób współpracujących-zaświadczenie o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;
8.   zaświadczenie o okresie pobierania po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności - zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego wraz ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków lub świadczeń;
9.   książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU o odbyciu służby wojskowej;
10. świadectwo zwolnienia z zakładu karnego oraz zaświadczenie o wykonywaniu pracy w trakcie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania wraz z wysokościami wynagrodzenia brutto za pracę z rozbiciem na poszczególne miesiące;
11. decyzje z ZUS lub KRUS o pobieraniu renty z tytułu niezdolności do pracy /w przypadku płatnej grupy inwalidzkiej/ lub decyzje o przyznaniu  i wstrzymaniu renty z tyt. niezdolności do pracy lub zaświadczenie o okresie jej pobierania;
12. dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli osoba rejestrująca się taki dokument posiada;
13. osoby niepełnosprawne winny dostarczyć do rejestracji oprócz ww. dokumentów również orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ;
14. decyzje o wstrzymaniu lub zaświadczenie o okresie pobierania na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego;
15. w przypadku pobierania na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania przedkłada zaświadczenie o okresie ich pobierania lub decyzję o ich wstrzymaniu;
16. nakaz płatniczy z gminy lub zaświadczenie z urzędu gminy o ilości ha przeliczeniowych /w przypadku bycia właścicielem lub współwłaścicielem gospodarstwa rolnego/.


Status osoby bezrobotnej

Status osoby bezrobotnej może otrzymać osoba, która:

 • nie jest zatrudniona, tzn. nie wykonuje pracy na postawie stosunku pracy, stosunku służbowego,
 • nie wykonuje innej pracy zarobkowej (nie wykonuje pracy lub nie świadczy usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy o dzieło, umowy zlecenie),
 • jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (w przypadku osób niepełnosprawnych w połowie tego wymiaru),
 • ukończyła 18 lat i nie uczy się w systemie dziennym,
 • nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • nie nabyła prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia,
 • nie pobiera świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego oraz zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego,
 • nie pobiera zasiłku stałego na podstawie przepisów o pomocy społecznej,
 • nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym / zależnym nieruchomości rolnej lub gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych,
 • nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:
  - zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął albo
  - nie upłynął jeszcze okres do określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej,
 • nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,
 • nie jest tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,
 • wykonuje jako wolontariusz świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy jeżeli przedstawi urzędowi pracy porozumienie z korzystającym,
 • nie uzyskuje miesięcznie z innego tytułu niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, działalność gospodarcza przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 • nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, oraz nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
 • nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zasiłku dla opiekuna;
 • odbywa praktyki absolwenckie i przedstawi urzędowi pracy umowę o praktykę absolwencką,
 • zarejestrowała się we właściwym dla stałego lub czasowego miejsca zameldowania urzędzie pracy.

Utrata statusu osoby bezrobotnej

Utrata statusu osoby bezrobotnej następuje w przypadku:

Starosta, zgodnie z art. 33 ust. 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 149 z późn. zmianami),
pozbawia statusu bezrobotnego, który:

  1)   nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; (definicja bezrobotnego),

1a)  nie wyraził zgody na ustalenie profilu pomocy,

2)  otrzymał pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymał pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 61e pkt 2 lit. a, albo otrzymał  jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności,

3) otrzymał jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu,

4) rozpoczął realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisał kontrakt socjalny, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego,

5) odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:

     - 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
     - 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
     - 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy,

6) odmówił bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:

- 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
- 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
- 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy,

7) nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy na okres:

- 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,
- 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,
- 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa,

8) nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w terminie, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (w przypadku zmiany przez bezrobotnego miejsca zamieszkania skutkującej zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy bezrobotny jest obowiązany powiadomić o tym fakcie urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, oraz stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania),

9) złożył wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego,

10) z własnej winy przerwał szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania lub wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu, lub inną formę pomocy określoną w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres:

- 120 dni w przypadku pierwszego przerwania,
- 180 dni w przypadku drugiego przerwania,
- 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania,

11) po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres:

- 120 dni w przypadku pierwszego niepodjęcia,
- 180 dni w przypadku drugiego niepodjęcia,
- 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niepodjęcia,

12) pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego,

13) nie przedstawił zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 80 ust. 2 cyt. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub opieki nad chorym członkiem rodziny,

14) z własnej winy przerwał program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego; osoba ta może być ponownie zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nieprzystąpienia do egzaminu.

15) z własnej winy przerwał udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres:

- 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
- 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
- 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży oraz w okresie 30 dni po dniu porodu z powodu związanej z ciążą i porodem niezdolności do pracy trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, o którym mowa w ust. 4 pkt 9 ustawy, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samą bezrobotną.

W przypadku pozbawienia statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy na wskazany okres ponowne nabycie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie do ich nabycia.Wykonanie: Kamikaze | Kreacja: Fajne Chłopaki