Przejdź do treści


Informacje dot. rejestracji osób poszukujących pracy

Rejestracja

Osoba, w celu dokonania rejestracji jako POSZUKUJĄCY PRACY, zgłasza się do wybranego (albo wybranych) urzędów pracy.

Zgłasza się osobiście do Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku do stanowiska informacji w celu wyznaczenia terminu do rejestracji, gdzie zostanie podany dzień, godzina i stanowisko oraz wykaz niezbędnych dokumentów do dokonania rejestracji w wyznaczonym terminie. Osoba będzie zarejestrowana z datą pierwszego zgłoszenia się do informacji.

Rejestracji jako osoba poszukująca pracy można również dokonać wypełniając wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Dokumenty wymagane przy rejestracji /oryginały/:

1.  dowód osobisty albo inny dokument tożsamości;

2.  świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje;

3.  świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień przysługujących na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

4.  dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli osoba rejestrująca się taki dokument posiada;

5.  osoby niepełnosprawne winny dostarczyć do rejestracji oprócz ww. dokumentów również orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ; (np. decyzja o okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy)

6.  zaświadczenie z ZUS o wypłacanym zasiłku: chorobowym, macierzyńskim lub świadczeniu rehabilitacyjnym (dotyczy osób, które przebywają na zasiłku chorobowym, macierzyńskim lub świadczeniu rehabilitacyjnym po ustaniu zatrudnienia);

7.  zaświadczenie z ZUS, (decyzja) dotycząca pobierania renty socjalnej;

8.  decyzja z Urzędu Miasta lub z Urzędu Gminy dotycząca wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

9.  zaświadczenie ze szkoły (osoby uczące się w systemie dziennym).


Status osoby poszukującej pracy.

POSZUKUJĄCY PRACY - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1-3, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, poszukującego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie Pracy.

Status osoby bezrobotnej może otrzymać osoba, która:

  • ma ukończone 18 lat,
  • jest zatrudniona i zgłasza zamiar i gotowość podjęcia innej pracy zarobkowej lub zatrudnienia w wyższym wymiarze czasu pracy, dodatkowego albo innego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • uczy się w systemie dziennym,
  • nabyła prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia,
  • pobiera zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne,
  • pobiera rentę socjalną,
  • pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłek stały.

Utrata statusu osoby poszukującej pracy.

Starosta, zgodnie z art. 33 ust. 4a i 4b i 4ba Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. Nr z 2015r. poz. 149 z późn. zmianami), pozbawia osobę zarejestrowaną statusu poszukującego pracy, jeśli poszukujący pracy:

1)  nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;

2)  nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomił w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;

3)  nie podjął przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjął lub przerwał indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, o których mowa w art. 42a, albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpił do egzaminu, o którym mowa w art. 40 ust. 3a;

4)  złożył wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy; pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia złożenia wniosku;

5)  pobierał w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, zasiłek dla bezrobotnych nabyty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie określonym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub został pozbawiony tego zasiłku przez właściwą instytucję tego państwa.

Pozbawienie statusu poszukującego pracy z powodów o których mowa w punktach 1 - 3, następuje na okres 120 dni odpowiednio:

1)  po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy;

2)  od dnia niestawiennictwa;

3)  od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w pkt 3.

Pozbawienie statusu poszukującego pracy z powodów o których mowa w pkt 5, następuje od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w tym przepisie.

W przypadku pozbawienia statusu poszukującego pracy na wskazany okres ponowne nabycie statusu poszukującego pracy może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie do ich nabycia.Wykonanie: Kamikaze | Kreacja: Fajne Chłopaki