Przejdź do treści


Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL)

PO KL 2007-2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL) został zaplanowany jako jeden z sześciu sektorowych programów operacyjnych. Podobnie jak inne programy operacyjne posłuży realizacji celu strategicznego oraz celów szczegółowych Narodowej Strategii Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia). Program ten to jeden z programów operacyjnych, który realizuje założenia odnowionej Strategii Lizbońskiej, zgodnie z którą Europa stanie się atrakcyjnym miejscem do inwestowania i podejmowania pracy. By to osiągnąć konieczny jest rozwój nauki, innowacyjności  oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Głównym celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.
Wykonanie: Kamikaze | Kreacja: Fajne Chłopaki