Przejdź do treści


Projekty współfinansowane z UE

Inicjujemy i realizujemy programy i projekty współfinansowane ze środków krajowych i Unii Europejskiej. Wspierają one działania MUP w Płocku w celu przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia jego skutków i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Europejski Fundusz Społeczny

Zasada równości szans

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM)

Przydatne linkiWykonanie: Kamikaze | Kreacja: Fajne Chłopaki